Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden FBTO Mental Coaching
Versie 12-07-2022


1. Definities


1.1 Wij/we/ons/Medicinfo: de besloten vennootschap TWA MedicInfo B.V. (KvK 18060147), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dr. Anton Philipsweg 31, 5026 RK te Tilburg.

1.2 U: de persoon die gebruikmaakt van de Mental Coaching dienst.

1.3 Mental Coaching: de dienst waarbij u geholpen wordt bij lichte mentale problemen via telefonische begeleiding van een Coach, eventueel met daarnaast inzet van online zelfhulp-modules.

1.4 Coach: een op het gebied van lichte mentale problemen kundige en gespecialiseerde coach.

1.5 Consult: een telefonisch persoonlijk begeleidingsgesprek.

2. Aanmelding en identificatie bij de Mental Coach

2.1 U kunt via de Mental Coaching dienst hulp en begeleiding krijgen bij het omgaan met licht mentale problemen van een op dit vlak gespecialiseerde coach.

2.2 U registreert uzelf op het Mental Coaching portaal. Daarbij voert u de minimaal benodigde persoonsgegevens in. U ontvangt daarna een mail t.b.v. de betaling (van Plug&Pay). Na betaling ontvangt u een mail om een account aan te maken en te activeren.

2.3 Op de registratiepagina vindt u een link naar deze Mental Coaching Gebruiksvoorwaarden en Privacy statement. Hierin staat beschreven hoe de dienst wordt ingevuld en welke persoonsgegevens er bij het gebruik van deze dienst door ons verwerkt zullen worden en onder welke voorwaarden. U dient expliciet akkoord te geven op de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy statement door het plaatsen van een vinkje in het hiervoor bestemde vakje.

2.4 Nadat u een account heeft aangemaakt en geactiveerd kunt u in de kalender-module een datum en tijd selecteren waarop u voor uw eerste Consult door uw Coach gebeld wil worden.

3. Het Mental Coaching-gesprek

3.1 Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met uw Coach en wordt met u besproken hoe het vervolg van het traject ingevuld gaat worden.

3.2 Wanneer de Coach met u afstemt dat er bij u een online zelfhulpmodule ingezet wordt, dan zorgt de Coach dat u daarvoor geregistreerd wordt. U ontvangt daarvoor dan een afzonderlijke activatiemail.

3.3 Na het Consult kan via het portaal weer een vervolgafspraak ingepland worden (tot het maximum van 4 Consulten bereikt is).

3.4 U dient op het ingeplande tijdstip van een Consult bereikbaar te zijn. De Coach doet in het afgesproken tijdvak 2 pogingen om u aan de lijn te krijgen. Wanneer u zowel bij de eerste als bij de 2de poging niet opneemt dan vervalt het gesprek en wordt er 1 Consult van uw (maximaal 4) Consulten afgeschreven.

3.5 Uw maximaal 4 Consulten dienen binnen 6 maanden na uw registratie verbruikt te zijn. Mochten er na 6 maanden nog niet gebruikte Consulten open staan dan komen deze te vervallen.

3.6 Om het maximale rendement uit de dienst te halen bent u zelf verantwoordelijk voor het geven van juiste, volledige en actuele informatie aan de Coach.

4. Disclaimers

4.1 De Coach heeft geen toegang tot uw patiëntendossier of tot informatie uit uw medisch verleden en is dus afhankelijk van de informatie die u verstrekt.

4.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:
a) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Mental Coaching;
b) eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
c) ongeoorloofde doorgifte en/of misbruik van een verstrekte activatiecode;
d) onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte heeft gebracht;
e) overmacht aan onze zijde in de zin van artikel 6:75 BW.

4.3 Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht indienen via klachten@medicinfo.nl. Medicinfo heeft een duidelijke klachtenprocedure, zodat u ervan verzekerd bent dat uw klacht op een juiste manier wordt afgehandeld.

5. Uw privacy

5.1 We vinden uw privacy zeer belangrijk. Daarom verwerken we in de Mental Coaching alleen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van de dienst en het voor het geven van de juiste hulp en ondersteuning. Persoonsgegevens verwerken we conform de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

5.2 In onderstaand Privacy statement, dat u bij uw registratie expliciet accepteert, kunt u nalezen hoe wij met uw privacy en persoonsgegevens omgaan.

6. Beëindiging toegang/gebruik Mental Coaching

6.1 U dient bij het gebruik van de Mental Coach te handelen conform deze Gebruiksvoorwaarden.

6.2 We mogen het gebruik van de Mental Coaching beëindigen als:
a) u de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet volgt;
b) de dienst Mental Coaching stopt.

6.3 We mogen de Mental Coaching op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of geheel beëindigen.

6.4 Wanneer de dienst beëindigd wordt kunnen lopende trajecten nog wel (binnen maximaal 6 maanden) worden afgemaakt.

7. Toepasselijkheid van de voorwaarden

7.1 Deze Gebruiksvoorwaarden hebben werking vanaf het moment waarop u zich registreert in het Mental Coaching portaal. Wanneer u gebruik gaat maken van de Mental Coaching accepteert u de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.2 Wij mogen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Gaat u niet akkoord met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u geen gebruik (meer) maken van de Mental Coaching dienst.

7.3 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.